Zmluvy o dielo a fakturácia – Rakúsko

Slovenskí podnikatelia sa môžu stretnúť pri podnikaní v Rakúsku s čiastkovými faktúrami (Abschlagsrechnung alebo Teilrechnung), na ktorých sa dohodnú v zmluvách o dielo, najčastejšie pri stavebných zmluvách.

Ako dodávateľ treba byť pri zmluvách o dielo obozretný, pretože rakúsky občiansky zákonník ustanovuje vo všeobecnosti, že cena za dielo je splatná až po úplnom dokončení prác. Tým pádom dodávateľ nesie finančné riziko. Najmä v prípade veľkých stavebných projektov, ktorých rozsah môže dosiahnuť niekoľko miliónov eur je takéto riziko pre dodávateľov neprimerané.

Aby sa dodávateľ proti takému riziku zabezpečil, je dôležité v zmluve o dielo dohodnúť čiastkové faktúry, ktoré budú splatné už počas doby vykonavania prác . Pre dodávateľa je pritom najjednoduchšie si v zmluve dohodnúť a ustanoviť podmienky rakúskej normy ÖNorm B 2110. Podľa tejto normy je dodávateľ oprávnený vystavovať čiastkové faktúry už priamo po vykonaní určitých služieb resp. prác  a to priebežne počas realizácie projektu. Taktiež je možné dohodnúť si fakturáciu podľa platobného plánu, avšak platobný plán musí byť súčasťou zmluvy.

Pri oboch druhoch čiastkovej fakturácie sa v praxi vynára otázka, ako majú byť tieto faktúry právne kvalifikované, najmä či je čiastočná platba sprevádzaná uznaním fakturovaných súm, na ktorých je založená faktúra. Rakúsky Najvyšší súd uviedol, že ak zmluvné strany si dohodnú platby na základe čiastkových faktúr, jedná sa o preddavok, ktorý sa započíta do finálnej ceny za dielo.

Objednávateľ je preto povinný zaplatiť čiastkovú faktúru v dohodnutej platobnej lehote, aj keď môže trvdiť, že vykonané služby vykazujú nedostatky alebo vady. Zadržanie preddavkovej platby objednávateľom kvôli nedostatkom alebo vadám, nie je v takomto prípade povolené.

Avšak aj napriek tomu, ak objednávateľ neuhradí splatné čiastkové faktúry, dodávateľ vo väčšine prípadov nie je oprávnený okamžite pozastaviť práce alebo odstúpit od zmluvy o dielo, bez toho aby opätovne vyzval objednávateľa  k zaplateniu splatnej faktúry. Dodávateľ ale môže pri neplatičovi súdne vymáhať splatnú čiastočnú faktúru.

Ak sa stretnete s neplatičmi pri Vašom podnikaní v Rakúsku, ako právnik odborne preverím skutkový stav a vaše právne nároky. Ponúkame Vám prvý nezáväzný bezplatný polhodinový telefonát, v ktorom predbežne posúdime právnu podstatu Vášho prípadu a vypracujeme riešenie.

 

____________________

# advokat rakusko # pravnik rakusko # kupna zmluva # zmluva # kupa nehnutelnosti v rakusku # byt rakusko predaj # rodinny dom rakusko predaj # byvanie rakusko #obchodne pravo rakusko # podnikove pravo rakusko # pravo nehnutelnosti rakusko # korporatne pravo # sudny proces rakusko # zaloba rakusko # exekucia rakusko # podnikanie rakusko